Zasady ochrony prywatności

Ostatnia aktualizacja: 21 stycznia 2019 r. 1. O nas

Firma IEP Technologies, LLC („IEP Technologies”, „my”, „nas”, „nasze”) odpowiada za zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w dowolnym momencie na stronie O nas.

Staranne obchodzenie się z Twoimi danymi osobowymi jest naszym najwyższym priorytetem. Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym regulacjami UE, ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”) oraz odpowiednimi przepisami krajowymi.

Niniejsze zasady ochrony prywatności dotyczą strony internetowej www.ieptechnologies.com oraz wszystkich pozostałych stron internetowych naszej firmy, do których dostęp można uzyskać w naszej domenie (www.ieptechnologies.com), oraz na których znajduje się łącze do niniejszych Zasad ochrony prywatności (zbiorczo „Strona internetowa”). Po przejściu na strony internetowe innych operatorów znajdujących się na naszej witrynie, zastosowanie mają ich własne zasady ochrony prywatności, za których treść odpowiadają operatorzy tych stron. Niniejsze zasady ochrony prywatności stanowią część naszych warunków użytkowania, które obowiązują również wtedy, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do witryny lub korzysta z niej.

Niniejsze zasady ochrony prywatności stanowią przegląd praktyk przetwarzania danych osobowych w naszych spółkach. Poniżej znajduje się przegląd wszystkich naszych usług, w ramach których zbieramy i przetwarzamy dane osobowe w naszej witrynie.

Jeśli w przypadku poszczególnych usług obowiązywać będą dodatkowe lub oddzielne warunki, poinformujemy Cię o tym przed skorzystaniem z danej usługi i poprosimy Cię o wyrażenie zgody (np. w przypadku subskrypcji newslettera).

Niezależnie od kroków, jakie podejmujemy w celu ochrony Twoich danych osobowych, żadna metoda ich przesyłania przez Internet ani elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna. IEP Technologies nie może zagwarantować bezpieczeństwa ani integralności danych użytkownika i nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia bezpieczeństwa lub integralności, przechwycenie przez osoby trzecie w trakcie przesyłania ani za jakiekolwiek uszkodzenia komputera oraz innych własności związane z korzystaniem z naszej strony. Pytania związane z bezpieczeństwem strony internetowej należy kierować na adres info.iep.us@hoerbiger.com.

Możemy okresowo zmieniać niniejsze zasady ochrony prywatności. Należy zapoznać się z legendą „ostatnia aktualizacja”, aby sprawdzić, kiedy ostatni raz zmieniano zasady ochrony prywatności. Wszelkie zmiany w niniejszych zasadach ochrony prywatności obowiązują od momentu opublikowania uaktualnionych zasad ochrony prywatności na niniejszej stronie.

2. Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej i interakcji z nią możemy zbierać dane dotyczące Twojej osoby, w tym „dane osobowe” w rozumieniu części 3 zamieszczonej poniżej.

Wykorzystujemy pozyskane od Ciebie dane osobowe na różne sposoby. Przykładowo, jeśli chcesz się z nami skontaktować, poprosimy Cię o Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, tytuł zawodowy, adres fizyczny oraz inne podobne dane osobowe, które nam dobrowolnie podasz i które możemy wykorzystać do komunikacji z Tobą. Przekazanie nam tych danych zależy od Twojej decyzji. Należą do nich dane, których wymagamy, aby świadczyć nasze usługi

Twoje dane osobowe są zbierane i przetwarzane w następujących celach i na podstawie następujących przepisów prawnych.

 • Zawiązanie kontraktu zgodnie z art. 6 (1) lit. a), b) RODO)
 • Przetwarzanie umów zgodnie z art. 6 (1) lit. b) RODO
 • Zarządzenie klientami zgodnie z art. 6 (1) lit. b), c), f) RODO
 • Komunikacja i wymiana danych zgodnie z art. 6 (1) lit. a), b), c), f) RODO
 • Marketing bezpośredni i reklama zgodnie z art. 6 (1) lit. a), f) RODO
 • Wdrożenie deklaracji zgody zgodnie z art. 6 (1). 1 lit. a) RODO
 • Zapewnianie prawidłowego działania systemów przetwarzania danych zgodnie z art. (1) lit. c) i f) RODO
 • Procedury wyboru, zatrudniania i wdrażania kandydatów oraz zarządzania zasobami zgodnie z art. 6 (1) lit. a), b) RODO

3. Jakie dane zbieramy i przetwarzamy?

Gromadzimy różne kategorie danych osobowych. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej lub zgodnie z definicją zawartą w obowiązujących przepisach prawa; dająca się zidentyfikować osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić w sposób pośredni lub bezpośredni, w szczególności poprzez przypisanie jej identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko. Dane osobowe obejmują na przykład informacje takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i datę urodzenia (jeśli podano).

Informacje statystyczne, które nie mogą zostać z Tobą powiązane pośrednio ani bezpośrednio, takie jak popularność poszczególnych stron internetowych z naszej oferty lub liczba użytkowników strony, nie zaliczają się do danych osobowych. IEP Technologies gromadzi dane osobowe zbierane bezpośrednio i pośrednio w sposób opisany poniżej. W obu przypadkach dane osobowe gromadzone będą wyłącznie w niezbędnym zakresie i przetwarzane będą wyłącznie w celach określonych w części 2 powyżej. Przekazanie nam danych, które nie są niezbędne z technicznego punktu widzenia, jednak optymalizują korzystanie z naszych usług, zależy od Twojej decyzji. Odpowiednie pola danych oznaczone są jako „dobrowolne”.

Podanie nam danych osobowych strony trzeciej jest równoznaczne z oświadczeniem, że strona trzecia została o tym powiadomiona i uzyskano od niej upoważnienie do przekazania takich informacji.

Dane osobowe, które zbieramy bezpośrednio od Ciebie, obejmują:

 • Twój tytuł oraz imię i nazwisko, np. w celu spersonalizowania konta użytkownika (zamknięty obszar logowania),
 • adres e-mail i, jeśli to możliwe, wybrane przez Ciebie hasło, np. w kontekście korzystania z konta klienta lub kontaktowania się z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego,
 • dane kandydata przesłane w związku z naszą procedurą składania podania o pracę online,
 • dane, które dobrowolnie przekazujesz nam podczas korzystania z naszych usług, takie jak adres e-mail, numer telefonu, tytuł zawodowy i adres, gdy korzystasz z naszego formularza kontaktowego,
 • dane, które dobrowolnie przekazujesz nam w ramach korzystania z naszych usług, inne niż dane przekazane dobrowolnie.

Dodatkowo, podczas gdy korzystasz z naszych usług, pośrednio gromadzimy następujące dane:

 • dane techniczne dotyczące połączenia, np. strona wywoływana na naszej stronie internetowej, Twój adres IP skrócony o trzy ostatnie cyfry, data i godzina połączenia,
 • dane zbierane w kontekście śledzenia witryny.

Osoby małoletnie:

Nasza strona internetowa nie jest przeznaczona dla osób poniżej 16 roku życia i nie gromadzimy świadomie danych osobowych osób małoletnich.

Nikt w wieku poniżej lat 16 nie może podawać żadnych informacji na stronie. Jeśli stwierdzimy, że osoba małoletnia w wieku poniżej 16 lat przesłała nam dane osobowe bez zgody lub za zgodą rodziców, natychmiast usuniemy te dane. Jeśli uważasz, że możemy być w posiadaniu jakichkolwiek danych dziecka w wieku poniżej 16 lat prosimy o kontakt pod adresem info.iep.us@hoerbiger.com

4. Kto ma dostęp do Twoich danych i komu je przesyłamy?

  1. Dostęp uzyskiwany przez dostawców zewnętrznych

   Dostęp do przechowywanych przez nas danych osobowych mają wyłącznie nasi pracownicy i zatrudnieni przez nas usługodawcy, którzy muszą używać danych osobowych lub uzyskiwać do nich dostęp w celu wspierania naszej działalności lub w związku z administrowaniem i wsparciem działań wymienionych powyżej.

   Strony trzecie uzyskają dostęp do Twoich danych wyłącznie po uzyskaniu na to Twojej zgody lub w przypadku istnienia odpowiedniej podstawy prawnej.

   Korzystamy również z usług dostawców w celu świadczenia usług i przetwarzania danych (w tym z hostingu, wysyłania listów lub wiadomości e-mail, utrzymywania i analizowania baz danych, zabezpieczania naszych serwerów internetowych lub monitorowania witryny). Jeśli w przypadku tych usług obowiązują przepisy specjalne, zachowaliśmy zgodność z nimi w przypadku poszczególnych usług w następujący sposób. Usługodawców obowiązują umowne zobowiązania do zachowania poufności danych osobowych, przetwarzania danych wyłącznie według naszych instrukcji oraz do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych. Wszyscy usługodawcy zostali starannie wybrani i będą mieć dostęp do Twoich danych jedynie w zakresie i czasie wymaganym do świadczenia usług lub w zakresie, w jakim wyrażono zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych.

  2. Wymiana danych w grupie przedsiębiorstw

   IEP Technologies jest firmą globalną. W związku z tym dane osobowe, które zbieramy lub które są nam przekazywane, możemy ujawniać lub udostępniać w celach administracyjnych na całym świecie w obrębie grupy firm IEP Technologies, do której należymy. Serwery niektórych usługodawców, z których korzystamy, znajdują się w USA oraz w innych krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Firmy w tych krajach mogą podlegać przepisom o ochronie danych, które nie chronią danych osobowych w takim samym zakresie, jak ma to miejsce w EOG. Jeśli Twoje dane są przetwarzane w kraju, w którym poziom ochrony danych nie jest tak wysoki jak w EOG, korzystamy z przepisów umownych lub innych zatwierdzonych narzędzi, aby odpowiednio chronić Twoje dane. Wyraźnie zaznaczamy to ponownie w zakresie poszczególnych usług.

   Jeśli dane osobowe przekazywane są do państw trzecich, odbywa się to na podstawie decyzji Komisji Europejskiej o stosowności wobec Tarczy ochrony prywatności EU-U.S. zgodnie z art. 45 RODO lub standardowymi klauzulami umownymi UE 2010, zgodnie z art. 46 (2) lit. c RODO w połączeniu z decyzją Komisji UE z 05.02.2010 (2010/87/UE) lub za Twoją zgodą na podstawie art. 49 (1) lit. a) RODO.

  3. Przesyłanie do organów ścigania i organów dochodzeniowych

   W wyjątkowych przypadkach przekazujemy dane osobowe organom ścigania i dochodzeniowym. Odbywa się to na podstawie odpowiednich zobowiązań prawnych, np. kodeksu postępowania karnego UE, kodeksu fiskalnego, ustawy o praniu brudnych pieniędzy lub przepisów policji oraz prawa międzynarodowego, które mogą mieć zastosowanie.

5. Okresy przechowywania

Dane osobowe przechowujemy w zakresie wymaganym przez prawo lub za Twoją zgodą. Aby ustalić konkretne okresy przechowywania, stosujmy następujące kryteria:

Przechowujemy dane osobowe do momentu, aż przestaną być potrzebne do celach, do których zostały zgromadzone (np. po rozwiązaniu stosunku umownego lub w związku z ostatnią działalnością, jeżeli nie ma stałego obowiązku lub w przypadku cofnięcia zgody na określone przetwarzanie danych).

Dane przechowywane będą tylko wtedy, jeśli

 • istnieją prawne zobowiązania w zakresie przechowywania danych (np. zgodnie z prawem podatkowym czy krajowym prawem handlowym);
 • dane są nadal potrzebne do dochodzenia i egzekwowania roszczeń prawnych lub do obrony przed roszczeniami prawnymi, np. ze względu na wymogi technologiczne i sądowe w zakresie obrony przed atakami na nasze serwery internetowe i ściganie sprawców;
 • usunięcie danych byłoby sprzeczne z uzasadnionym interesem podmiotu danych;

lub

 • ze względu na inny wyjątek zgodnie z art. 17 (3) RODO.

6. Twoje prawa w zakresie Twoich danych osobowych

Na terenie EOG w zależności od kraju zamieszkania, mogą przysługiwać Ci następujące, przedstawione poniżej prawa. Nasz specjalista ds. ochrony danych jest oczywiście również do dyspozycji. Odpowie on na wszelkie pytania dotyczące danych osobowych, które zebraliśmy i przetworzyliśmy. Do kontaktu należy wykorzystać dane kontaktowe zamieszczone poniżej.

  1. Prawo do informacji i możliwość przenoszenia danych

Masz prawo do uzyskania informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych w dowolnym momencie.

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika lub zgodnie z art 6 (1) lit. b) RODO określonym w umowie, możesz również zażądać zgodnie z art. 20 (1) RODO przekazania Ci przechowanych danych osobowych w usystematyzowanym, aktualnym i nadającym się do odczytu komputerowego formacie. Na Twoje życzenie przekażemy je bezpośrednio do innego kontrolera.

  1. Prawo do sprostowania, ograniczenia i usunięcia

Ponadto zgodnie z art. od 16 do 18 RODO możesz zażądać od nas poprawienia, ograniczenia (zablokowania) lub usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli przetwarzamy je niepoprawnie, jeśli istnieje powód do ograniczenia dalszego przetwarzania danych, jeśli sposób przetwarzania danych stał się nielegalny z dowolnego powodu lub jeśli ich przechowywanie jest niedopuszczalne z innych powodów prawnych. Chcielibyśmy podkreślić, że Twoje prawo do usunięcia może zostać ograniczone przez określone prawnie okresy przechowywania

  1. Prawo sprzeciwu

Jeżeli przetwarzanie przez nas danych opiera się wyłącznie na naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 (1) lit. f) RODO możesz wyrazić sprzeciw wobec temu przetwarzaniu zgodnie z art. 21 (1) RODO. Przestaniemy wtedy przetwarzać Twoje dane, chyba że będziemy w stanie udowodnić, że podstawy do przetwarzania przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami lub jeśli przetwarzanie służy do celów związanych z dochodzeniem egzekwowaniem roszczeń prawnych lub do obrony przed roszczeniami. Ponadto zawsze masz prawo sprzeciwić się wykorzystaniu Twoich danych do celów reklamy bezpośredniej ze skutkiem na przyszłość zgodnie z art. 21 (2) RODO.

  1. Prawo do odwołania

Jeśli wyrażono zgodę na przetwarzanie danych osobowych, masz prawo do jej odwołania ze skutkiem na przyszłość zgodnie z art. 7 (3) RODO.

  1. Prawo do odwołania się do organu nadzoru

Możesz wznieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza krajowe i międzynarodowe przepisy w zakresie ochrony danych.

  1. Prawa do prywatności w Kalifornii

Zgodnie z artykułem 1798.83 Kodeksu cywilnego Kalifornii, mieszkańcy Kalifornii, którzy mają ustalone z nami stosunki handlowe, mają prawo zażądać od nas orzeczenia opisującego rodzaje danych osobowych klientów, które udostępniliśmy stronom trzecim w celach marketingu bezpośredniego w poprzednim roku kalendarzowym. W orzeczeniu tym zostaną określone kategorie informacji udostępnianych stronom trzecim, nazwy i adresy tych stron trzecich oraz przykłady rodzajów usług lub produktów sprzedawanych przez te strony trzecie. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii i chcesz uzyskać kopię takiego orzeczenia, prosimy o przesłanie pisemnej prośby na adres info.iep.us@hoerbiger.com

7. Wybory dotyczące sposobu wykorzystania i ujawnienia Twoich danych

Dokładamy wszelkich starań, aby umożliwić Ci różne wybory związane z danymi osobowymi, które nam przekazujesz.

Ustawienia plików cookie

Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie lub niektóre pliki cookie lub powiadamiała o wysyłaniu plików cookie. Jeśli wyłączysz lub nie wyrazisz zgody na korzystanie z plików cookie, niektóre części tej strony mogą być niedostępne lub działać nieprawidłowo. Aby uzyskać dalsze informacje, zapoznaj się z częścią 9 poniżej.

Nie śledzić

Obecnie nie odpowiadamy na sygnały „nie śledzić”.

Komunikaty od IEP Technologies

Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane kontaktowe były wykorzystywane przez IEP Technologies, możesz określić swoje preferencje dotyczące formularzy, których używamy do zbierania Twoich danych osobowych lub zażądać od nas, abyśmy nie przetwarzali Twoich danych osobowych w tych celach. Aby tego dokonać, należy skontaktować się z nami pod adreseminfo.iep.us@hoerbiger.com. Możesz także wybrać opcję „anuluj subskrypcję” znajdującą się w wiadomościach e-mail otrzymywanych od IEP Technologies, a zaprzestaniemy przesyłania dalszej korespondencji e-mail. Należy pamiętać, że opcja ta nie dotyczy informacji, które IEP Technologies przekazuje w celu założenia konta, przesyłania zamówień, rejestrowania gwarancji, przesyłania zapytań o doświadczenia w zakresie obsługi produktu lub innych transakcji.

8. Informacje kontaktowe

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności i naszymi praktykami w tym zakresie oraz w celu skorzystania z przysługujących Ci praw do ochrony danych, możesz skontaktować się z nami/ naszym inspektorem ochrony danych, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Odwołanie zgody również prosimy kierować na poniższy adres, podając deklarację zgody, którą chcesz anulować:

Osoba odpowiedzialna

Inspektor ochrony danych (dla IEP Niemcy i IEP Szwajcaria)

IEP Technologies, LLC

417-1 South Street

Marlborough, MA 01752

Stany Zjednoczone Ameryki

Tel.: +1-855-793-8407

Faks: +1-508-485-3115

Info.iep.us@hoerberger.com

Przedstawiciel w UE zgodnie z art. 27 RODO:

IEP Technologies GmbH

Kaiserswerther Straße 85C

40878 Ratingen,

Niemcy

datenschutz.iep.de@hoerbiger.com

It.Sec GmbH & Co.KG

Einsteinstraße 55

89077 Ulm

Niemcy

datenschutz@it-sec.de

9. Dodatkowe uwagi i przepisy dotyczące poszczególnych usług

  1. Formularz kontaktowy

   Dane przesyłane nam za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego będą przetwarzane w celu komunikacji i wymiany danych, aby odpowiedzieć na Twoje konkretne żądanie. Dane te są przechowywane tak długo, jak ich przetwarzanie jest wymagane do tych celów lub do wygaśnięcia wszelkich kolejnych okresów przechowywania.

  2. Procedura składania podania o pracę online

   Oferujemy możliwość przesyłania do nas podań o pracę online przez e-mail. Transmisja wiadomości e-mail oraz wysyłanych załączników odbywa się przez Internet i dlatego nie jest szyfrowana bez użycia dodatkowych narzędzi. Dane z elektronicznej aplikacji zostaną odebrane przez odpowiedni dział personalny i przesłane wyłącznie do działu odpowiedzialnego za dane stanowisko lub do osób odpowiedzialnych za przetwarzanie. Wszystkie zaangażowane strony traktują dokumenty kandydatów z należytą starannością i absolutną poufnością.

   Po zakończeniu procesu selekcji kandydatów będziemy przechowywać Twoje dokumenty aplikacyjne do 3 miesięcy, a następnie usuniemy lub zniszczymy wszelkie kopie, chyba że zawarliśmy z Tobą umowę o pracę. Jeśli będziemy chcieli umieścić Twoje dokumenty aplikacyjne w puli kandydatów, skontaktujemy się z Tobą w tej sprawie. W powiadomieniu możesz aktywnie wyrazić zgodę na dalsze przechowywanie dokumentów.

   Należy pamiętać, że wnioski, które prześlesz nam pocztą elektroniczną, zostaną wysłane do nas bez szyfrowania. W związku z tym zalecamy korzystanie z oprogramowania szyfrującego.

  3. Konto klienta

   Naszym amerykańskim dystrybutorom/przedstawicielom zapewniamy możliwość stworzenia osobistego konta klienta na naszej stronie internetowej. Konto pozwala personalizować, łączyć i zapisywać ulubione ustawienia dla wybranych usług na naszej stronie internetowej.

  4. Przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego

   Reklama pocztowa

   W zakresie dozwolonym przez prawo możemy wykorzystać Twoje imię i nazwisko oraz adres pocztowy w celu przesyłania naszych ofert reklamowych. Podstawą prawną jest art. 6 (1) lit. f) wraz z preambułą 47 RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest promowanie sprzedaży lub zwiększanie popytu wśród naszych obecnych klientów. W dowolnym momencie w przyszłości możesz oczywiście sprzeciwić się przetwarzaniu danych w celach reklamowych. W tym celu wystarczy wysłać formularz e-mail do wymienionej powyżej osoby kontaktowej. Następnie usuniemy Twoje dane z listy mailingowej. Dane potwierdzające sprzeciw będą przechowywane przez kolejne 6 lat zgodnie z art. 17 (3) lit. e) RODO, o ile nie obowiązują inne okresy przechowywania. W tym okresie dane osobowe nie będą jednak wykorzystywane do dalszego przetwarzania.

   Reklama telefoniczna

   W zakresie dozwolonym przez prawo, możemy również użyć Twojego imienia i nazwiska, powiązania z firmą i numeru telefonu, aby poinformować klientów biznesowych o naszych własnych ofertach, zakładając Twoje domniemane zainteresowanie. Podstawą prawną jest art. 6 (1) lit. f) w połączeniu z preambułą 47 RODO, § 7 (2) nr 2 UWG (Niemcy) oraz odpowiednie obowiązujące przepisy. Naszym uzasadnionym interesem jest promowanie sprzedaży lub popytu wśród naszych obecnych klientów biznesowych. W dowolnym momencie w przyszłości możesz oczywiście sprzeciwić się przetwarzaniu danych w celach reklamowych. W tym celu wystarczy wysłać formularz e-mail do wymienionej powyżej osoby kontaktowej. Następnie usuniemy Twoje dane z listy mailingowej. Dane potwierdzające sprzeciw będą przechowywane przez kolejne 6 lat zgodnie z art. 17 (3) lit. e) RODO W tym okresie dane osobowe zostaną jednak zablokowane do dalszego przetwarzania.

10. Korzystanie z naszej strony internetowej — profilowanie, pliki cookie i śledzenie strony

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z usługi Google Analytics, usługi analizy internetowej zapewnianej przez Google LLC („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na Twoim komputerze, aby umożliwić stronie internetowej analizę sposobu korzystania z niej przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli jednak na stronie tej włączona jest anonimizacja IP, Google skraca adresy IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia EOG. Pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. Google wykorzysta te informacje w naszym imieniu w celu oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz zapewniania operatorowi witryny innych usług związanych z użytkowaniem strony internetowej i korzystaniem z Internetu. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w kontekście usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi z Google. Jednym ze sposobów na wyrażenie sprzeciwu wobec analizy sieciowej przez usługę Google Analytics jest ustawienie pliku cookie rezygnacji, który zakazuje Google przechowywania i wykorzystywania danych do celów analizy sieci. Należy pamiętać, że dzięki temu rozwiązaniu analiza internetowa nie zostanie przeprowadzona tak długo, jak plik cookie rezygnacji przechowywany będzie przez przeglądarkę. Jeśli chcesz już teraz ustawić plik cookie rezygnacji, kliknij łącze https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=de#disable.

Możesz również odmówić używania plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny może nie być możliwe. Możesz również uniemożliwić Google gromadzenie danych wygenerowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym Twojego adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google. W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym łączem. Aktualne łącze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Odbiorca danych: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone Ameryki

Tarcza ochrony prywatności: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Odbiorcy Google Analytics

Odbiorcy Google Analytics to funkcja usługi Google Analytics, która pozwala nam analizować sukces naszych działań internetowych wśród różnych użytkowników.

Przyciski mediów społecznościowych

Nasza strona internetowa wykorzystuje przyciski mediów społecznościowych dla LinkedIn oraz YouTube. Te przyciski mediów społecznościowych nie są zintegrowane jako wtyczki za pośrednictwem tak zwanego elementu iFrame, ale są zamieszczone jako łącza. Po naciśnięciu przycisków mediów społecznościowych nastąpi przekierowanie bezpośrednio na stronę odpowiedniego operatora. Przyciski mediów społecznościowych umożliwiają tym firmom otrzymywanie Twoich danych osobowych oraz informacji o wizycie na naszej stronie.

Usługa DoubleClick Google

Usługa DoubleClick Google wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam, które są dla Ciebie istotne. Twojej przeglądarce zostanie przypisany pseudonim w postaci numeru identyfikacyjnego, aby sprawdzić, które reklamy pojawiły się w przeglądarce i które z nich zostały wyświetlone. Pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych. Wykorzystanie pliku cookie usługa DoubleClick umożliwia Google oraz stronom stowarzyszonym wyświetlanie reklam w oparciu o poprzednie wizyty na naszych lub innych stronach internetowych. Informacje generowane przez pliki cookie są przekazywane i przechowywane przez Google w celu oceny. Google przekazuje dane stronom trzecim tylko ze względu na przepisy prawne lub w ramach przetwarzania zamówień. Google nie łączy Twoich danych z innymi danymi zebranymi przez Google.

Jeśli nie zgadzasz się z tą formą przetwarzania, możesz zapobiec zapisywaniu plików cookie, odpowiednio konfigurując przeglądarkę. Użytkownik może również uniemożliwić zbieranie przez Google danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem z witryny oraz uniemożliwić przetwarzanie takich danych przez Google. W tym celu należy kliknąć poniższy link instalujący wtyczkę do przeglądarki <https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de>. Innym rozwiązaniem jest wyłączenie plików cookie DoubleClick na tej stronie <http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html>.

Odbiorca danych: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone Ameryki

Tarcza ochrony prywatności: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Film YouTube osadzony w iFrame w rozszerzonym trybie prywatności

Korzystamy z YouTube, usługi świadczonej przez Google, w celu pokazywania Ci zawartości wideo. Aby chronić Twoją prywatność, aktywowaliśmy rozszerzony tryb prywatności.

YouTube również wykorzystuje pliki cookie do zbierania informacji o odwiedzających ich witrynę. YouTube wykorzystuje je do przechwytywania statystyk wideo, zapobiegania oszustwom i poprawiania użyteczności. Otwarcie nagrania wideo prowadzi zwykle do połączenia z siecią Google DoubleClick. Jeśli uruchomisz wideo, może to spowodować dalsze przetwarzanie danych, zwłaszcza jeśli jesteś już zalogowany/-a w Youtube. Nie mamy na to żadnego wpływu.

Naciskając przycisk Start na filmie wideo, wyrażasz zgodę na przesyłanie danych do Youtube LLC.

Aby uzyskać więcej informacji na temat prywatności w YouTube, zapoznaj się z ich polityką prywatności.

Aby uzyskać więcej informacji na temat prywatności w YouTube, zapoznaj się z ich polityką prywatności <http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube>.

Odbiorca danych: YouTube LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Tarcza ochrony prywatności: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active


Martwi Cię ryzyko wybuchu?
Już teraz poproś o opinię naszego eksperta!