SYSTEMY ZAPOBIEGANIA WYBUCHOM ŁATWOPALNYCH PYŁÓW


Zagrożenia wybuchem łatwopalnych pyłów można zredukować lub wyeliminować, stosując systemy IEP Technologies. Prawie każdy obiekt, w którym obsługuje się, przechowuje lub przetwarza ciała stałe, jest zagrożony wybuchem, w momencie gdy przedmioty te zamieniają się w pył podczas obróbki. Eksplozje pyłu mogą być powodowane różnego rodzaju materiałami, między innymi: aluminium, celulozą, węglem drzewnym, kukurydzą, mąką, środkami grzybobójczymi, zbożami, mlekiem w proszku, farmaceutykami, tworzywami sztucznymi, żywicą, skrobią i cukrem. Ogólna zasada mówi, że jeśli materiał może się zapalić, w pewnych warunkach może też ulec eksplozji.

Środowiska zagrożone wybuchem pyłów łatwopalnych można znaleźć w procesach przenoszenia, przetwarzania, pulweryzacji i przechowywania. Każde z tych środowisk stanowi wyjątkowe wyzwanie w kontekście zmniejszenia lub wyeliminowania ryzyka wybuchu.

WENTYLACJA/IZOLACJA/TŁUMIENIE WYBUCHÓW

Każdy obiekt, który obsługuje, przechowuje lub przetwarza ciała stałe, jest narażony na wybuch. Ogólna zasada mówi, że jeśli materiał może się zapalić, w pewnych warunkach może też ulec eksplozji. Wybór odpowiedniego systemu ochrony przeciwwybuchowej ma duże znaczenie.

Wentylacja przeciwwybuchowa to jeden z trzech podstawowych elementów systemu służącego do ochrony przed wybuchami łatwopalnego pyłu. Pozostałe dwa to izolacja i tłumienie. Gdy bezpieczne uwolnienie produktu do środowiska nie jest możliwe, gdy zbiornik procesowy zlokalizowany jest w odległości 3 metrów od budynku lub gdy nie można odprowadzić eksplozji do bezpiecznego obszaru, wymagany jest system tłumienia. Jeśli istnieje możliwość rozprzestrzenienia się kuli ognistej na inne budynki lub zbiorniki procesowe przez łączące je rurociągi, wymagany jest system izolacyjny.

Norma NFPA dla łatwopalnych pyłów

NFPA 654, norma dotycząca zapobiegania pożarom i wybuchom pyłu podczas produkcji, przetwarzania i postępowania z palnymi cząstkami stałymi, zawiera obszerne wskazówki dotyczące kontroli pyłów nastawionej na zapobieganie wybuchom. Oto niektóre z zaleceń znajdujących się w tej normie:

 • Zminimalizowanie uwalniania się pyłów z urządzeń procesowych i systemów wentylacyjnych
 • Stosowanie systemów odpylania i filtrów
 • Wykorzystanie powierzchni, które minimalizują gromadzenie się kurzu i ułatwiają czyszczenie
 • Zapewnianie dostępu do wszystkich ukrytych obszarów w celu umożliwienia inspekcji
 • Sprawdzanie w regularnych odstępach czasu otwartych i ukrytych przestrzeni pod kątem pyłów
 • Usuwanie pozostałości pyłów w regularnych odstępach czasu
 • Stosowanie metod czyszczenia, które nie generują chmur pyłu, jeśli w pobliżu obecne są źródła zapłonu
 • Stosowanie wyłącznie odkurzaczy zatwierdzonych do gromadzenia pyłów
  Umiejscowienie zaworów bezpieczeństwa z dala od obszarów zagrożonych pyłem
 • Opracowanie i wdrożenie programu inspekcji, testowania, utrzymania porządku i kontrolowania pyłów niebezpiecznych (najlepiej na piśmie, z ustaloną częstotliwością i metodami).

Martwi Cię ryzyko wybuchu?
Już teraz poproś o opinię naszego eksperta!